Българският национален комитет на международният съвет на музеите (БНК на ИКОМ)
  е сформиран в съответствие с устава на ИКОМ приет на Генералната асамблея на ИКОМ – Хага 1989.

   Уставът на БНК на ИКОМ включва задължителните изисквания,
   регламентирани от Генералната конференция на ИКОМ, към националните комитети
  и отразява специфичните особености на музейното дело в България и националното законодателство.