Стани член на ICOM част от световна активна мрежа,
съставена от 37000 музеи и музейни специалисти. 

 

 Стикерите за 2019 г. са при секретаря на БНК на ИКОМ П. Делчев, тел. 0888956379 

 

Кръгла маса и диалози
относно предизвикателствата и тенденциите за обществата и музеите
проведена на 18 юни във Националния военноисторически музей


Текстовете на участниците ще намерите в сектор публикации