Относно: СЕСИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА
Дата: 18.04.2017 18:36

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА СЕСИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА


(18.04 - 31.05 2017)
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А К У Л Т У Р А Т А
На основание чл.14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.5, ал.2 от Устройствения правилник на Министерство на културата и Заповед № РД 09-186/06.04.2017 г.

ОБЯВЯВА СЕСИЯ
за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства на теми:

Тема 1 – 200 000 лв. 
Проекти, свързани с дейности по опазване и представяне на движимо културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии /ремонтни дейности, събития, образователни програми, нов дизайн, конструкции, иновации и др./ Максимално възможно частично финансиране по тази тема до 20 000 лв. Срок на отчитане 10.12.2017 г.

Тема 2 – 150 000 лв.
Нови изложби и прояви, които да се осъществят от или съвместно с музеи и художествени галерии в периода януари – юни 2018 г., по време на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз. Максимално възможно частично финансиране по тази тема до 15 000 лв. Срок на отчитане 10.08.2018 г.

Общата сума за финансиране на проектите е 350 000 лв.
Със свои проекти могат да участват културни организации и институти, регистрирани в Информационния регистър, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата.
Правилата за участие в сесията и формулярът за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Министерство на културата на адрес: www.mc.government.bg. Документите се подават в деловодството на министерството, в два екземпляра, в запечатан плик.

За повече информация във връзка с условията за кандидатстване се обръщайте към дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” в Министерство на културата, на тел.; 02 94 00 937; 02 94 00 947; 02 94 00 968; 02 94 00 885.
Крайният срок за подаване на документите е двадесет работни дни след датата на публикуване на обявата.
Крайният срок за подаване на документите е до 18 май 2017 г. включително.