Относно: Годишно събрание на БНК на ИКОМ 2018 г.
 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

На основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ” гр. София,

свиква редовно общо събрание на членовете,

което ще се проведе на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 6А, на 21.02.2018 г.

(двадесет и първи февруари две хиляди и осемнадесета година) от 15.00 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет на Управителния съвет на сдружението през 2017 г.;

2. Приемане на програма и основни насоки за дейността през 2018 г.;

3. Приемане бюджета на сдружението за 2018 г.;

4. Избиране на регистриран одитор, който да завери годишния счетоводен отчет за 2018 г.;

5. Приемане на промени в Устава;

6. Приемане на нови членове на сдружението;

7. Приемане на промени в ръководните органи;

8. Приемане на решение относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществени вноски;

9. Разни.

В случай, че не присъствате, моля да попълнете пълномощното в прикачения файл.  -   ПЪЛНОМОЩНО


2. Бихте могли да платите членския си внос за 2018 г. и да получите марка
 при г-н Петър Делчев, всеки ден след предварително обаждане по телефона

Тел за връзка: Mtel 0888956379.

Също така може да внесете членския внос и по банков път, като попълните графа "основание",
след това сканирате и изпратите документа на пощата на БНК на ИКОМ.

Банковата сметка е:

IBAN BG04 UNCR 7000 1520 8015 97
BIC UNCR BGSF
Български национален комитет на ИКОМ


И тази година отново сме в кат. ІІ, т.е. членският внос не се променя.

Сумата е:

За редовни членове  - 50 Э + 15 лв. за БНК на ИКОМ. Или 100 лв. + 15 лв. = 115 лв.

За студенти и докторанти  - 20 Э + 15 лв. за БНК на ИКОМ. Или 40 лв. + 15 лв. = 55 лв.

За пенсионери  - 15 лв. за БНК на ИКОМ.
 

УС на БНК