Относно: Общо събрание
Дата: 09.01.2019 19:57

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ”

 

ПОКАНА

за участие в редовно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ”

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА

СНЦ “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ”,

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКИ НАЦИ-ОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ” гр. София, ЕИК: 176346664, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно Общо събрание на членовете, което ще се проведе на адрес: гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, на 06.02.2019 г. (шести февруари две хиляди и деветнадесета година) от 15.00 ч. при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2018 г.;

 

2. Приемане на годишен финансов отчет на Управителния съвет на сдружението през 2018 г.;

 

3. Приемане на програма и основни насоки за дейността през 2019 г.;

 

4. Приемане бюджета на сдружението за 2019 г.;

 

5. Избиране на регистриран одитор, който да завери годишния счетоводен отчет за 2019 г.;

 

6. Приемане на нови членове на сдружението и възстановяване на членство;

 

7. Други

 

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на членовете за събранието започва от 14:50 ч. в деня на Общото събрание. Членовете или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвиде-ния в закона документ, удостоверяващ правото им на членство. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

Очакваме да вземете участие в Общото събрание на членовете на Сдружението.

Тези, които са възпрепятствани могат да предоставят пълномощно на членове, които ще присъстват.

 

ПЪЛНОМОЩНО