Устав

на Българския национален комитет на ИКОМ

 

        

                        I.                  Общи положения

 

         Чл. 1. Българският национален комитет на международният съвет на музеите (БНК на ИКОМ) е сформиран в съответствие с устава на ИКОМ приет на Генералната асамблея на ИКОМ – Хага 1989 2.

 

         Чл. 2. Уставът на БНК на ИКОМ включва задължителните изисквания, регламентирани от Генералната конференция на ИКОМ, към националните комитети и отразява специфичните особености на музейното дело в България и националното законодателство.

 

         Чл. 3. /1/ Наименованието на организацията е Български национален комитет на ИКОМ и се изписва на български и френски (английски) езици.

 

                   /2/ Седалището на БНК на ИКОМ е в София и има адрес:

София 1303

ул. “Опълченска” 66

 

                   /3/ БНК на ИКОМ има кръгъл печат със знака на ИКОМ и надпис БНК на ИКОМ.

 

                   /4/ БНК на ИКОМ има собствена банкова сметка.

 

                        II.               Цели:

    

     Чл. 4. /1/ БНК на ИКОМ има за цел да стимулира сътрудничеството, взаимопомощта и обмена на информация между членовете си и по-точно:

              1. Да подкрепя и популяризира целите и проектите на ИКОМ    между музейните професионалисти и музеите в Р България и да допринася за реализиране на програмите на ИКОМ, както в страната, така и в чужбина.

                   2. Да привлича нови членове на ИКОМ от музейните специалисти в Р България.

                   3. Да осъществява връзките между музейните специалисти в България и ИКОМ

                   4. Да осигурява защитата на интересите на ИКОМ в Р България.

                   5. Да представлява гражданските и професионални интереси на членовете пред Секретариата на ИКОМ.

                   6. Да сътрудничи с МК на ИКОМ и националните и международни          организации, заинтересовани от музеите и професиите, свързани с тях.

 

                   /2/ БНК на ИКОМ издава свой бюлетин и осъществява друга издателска дейност.

 

                   /3/ БНК на ИКОМ дава експертни становища по въпроси, свързани с организацията и развитието на музейното дело в Р България и синхронизирането на българската нормативна уредба по проблемите на културното наследство с международните документи.

 

         Чл. 5. /1/ За осъществяване на целите си БНК на ИКОМ поддържа контакти със сродни организации и сдружения :

1.     Националната комисия на ЮНЕСКО;

2.     Националния комитет на ИКОМОС;

3.     Фондации, сдружения и други физически и юридически и лица, ангажирани с опазването на културното наследство и дейностите на музейните институции.

 

                   /2/ БНК на ИКОМ поддържа контакти с държавните и общински структури, отговорни за музейното дело и опазване на културното наследство.

 

III. Състав на БНК на ИКОМ

 

         Чл. 6. /1/ БНК на ИКОМ се състои от индивидуалните и благотворителни членове на ИКОМ, институциите, приети за колективни членове, със седалище или учредени в България, както и от членовете на ИКОМ, живеещи в други страни, но прикрепени към БНК.

 

                   /2/ Прикрепването на членове на ИКОМ от други страни към БНК на ИКОМ става със съгласието на Изпълнителния съвет на ИКОМ – Париж и по решение на ръководството на БНК на ИКОМ. Тези членове имат същите права, както и българските членове, до изграждането на национален комитет в съответната страна.

 

                   /3/ Чуждестранни членове на БНК на ИКОМ могат да бъдат прикрепвани само при условие, че в съответната страна няма изграден национален комитет и членовете на ИКОМ са по-малко от петима.

 

         Чл. 7. Всеки почетен член на ИКОМ, живеещ в България,  участва в дейността на БНК, но не може да носи отговорности и няма право на глас.

 

         Чл. 8. /1/ Всяко лице или институция, които желаят да станат членове на ИКОМ, трябва да попълнят молба за приемане в съответната форма, утвърдена от Секретариата на ИКОМ и да я изпратят в БНК на ИКОМ.

 

                   /2/ Изпълнителното бюро на БНК на ИКОМ разглежда всички молби за членство, отправени до него на следващото си заседание и изразява становище.

 

                   /3/ Кандидатите, утвърдени от БНК на ИКОМ, се считат за членове и са задължени да внасят годишен членски внос, определен за съответната категория от изпълнителния съвет на ИКОМ. БНК на ИКОМ изпраща документите на новите членове в Секретариата на ИКОМ.

 

Чл. 9. /1/ Критериите за        членство в ИКОМ са изброени в устава на организацията, а именно:

1.     Лица, заемащи длъжност на музейни специалисти на пълен или непълен работен ден, със специализирана подготовка или практически опит, както и работещите в частния сектор или независимите специалисти, упражняващи някоя от музейните професии и спазващи Кодекса на професионалната етика на ИКОМ;

2.     Пенсионирани музейни специалисти;

3.     Други лица, които поради своя опит или професионална дейност и подкрепа, оказана на ИКОМ за някои от неговите програми, или на Националния комитет, могат да се считат достойни да бъдат членове на ИКОМ – до 10% от състава на Националният комитет.

 

/2/ Кандидатите за членове на ИКОМ не могат да извършват търговска дейност в областта на културните ценности - покупка или продажба.

 

Чл. 10. Членството в ИКОМ се прекратява в следните случаи:

1.     Подадена писмена оставка;

2.     Неиздължен членски внос в рамките на текущата година, включително и след писмена покана, отправена от БНК на ИКОМ;

3.     Промяна в професионалния статут, водеща до несъответствие с изискванията по чл. 9/1/;

4.     Изключване по препоръка на БНК на ИКОМ поради сериозни нарушения на професионалната етика или действия, несъвместими с целите на ИКОМ.

 

 

IV. Членство и членски внос

 

         Чл. 11. /1/ Всеки член на БНК на ИКОМ е задължен да внася в ИКОМ годишен членски внос в размер, определя от Изпълнителния съвет в зависимост от вида на членството.

 

                   /2/ БНК на ИКОМ събира членския внос и го изпраща в Секретариата на ИКОМ до 1 април на текущата година.

 

                   /3/ БНК на ИКОМ изпраща до Секретариата на ИКОМ списък на редовните си членове, както и на тези, които на са издължили членския си внос до 1 април, всяка година.

 

                   /4/ Нередовните членове нямат право да участват в работата на БНК на ИКОМ, в избори, като и да гласуват до уреждане на членския си внос. На същите могат да бъдат отказани и услугите, от които се ползват редовните членове.

 

Чл. 12. За целите на своята дейност БНК събира допълнителен членски внос в размер на 10% от фиксирания от изпълнителния съвет членски внос.

 

Чл. 13. /1/ След получаване на членския внос от новоприетите членове, БНК съобщава необходимите сведения за тях в Секретариата на ИКОМ и превежда определената от изпълнителния съвет сума.

 

/2/ След като получи членска карта с регистрационен номер от Секретариата на ИКОМ, БНК на ИКОМ прибавя марка за платен членски внос за текущата година и я предава на съответния член.

 

Чл. 14. /1/ Всички членове на ИКОМ притежават членска карта с регистрационен номер.

 

/2/ Всяка година БНК на ИКОМ предоставя марка за платен членски внос. Марките се получават от Секретариата на ИКОМ.

 

V. Финансиране

 

Чл. 15. /1/ БНК  на ИКОМ набира средства от:

1.     Членски внос;

2.     Помощи и дарения;

3.     Външно финансиране на проекти и програми;

4.     Финансово участие на партньорите в организирани съвместни прояви;

5.     Продажба на материалите от конференции и други прояви на БНК на ИКОМ.

 

/2/ Допълнителните средства, внесени от членовете над годишния членски внос, се използват от БНК на ИКОМ само за целите на неговата дейност.

 

/3/ БНК на ИКОМ, може кандидатства, при необходимост, пред секретариата на ИКОМ за финансово подпомагане, съгласно статута на специализираният за целта фонд.

 

Чл. 16. /1/ Всички суми, получени в БНК се депозират в специално открита за тази цел банкова сметка, и всички плащания, извършвани от името на Комитета, стават от тази сметка.

 

/2/ Средствата на БНК на ИКОМ се съхраняват отделно от тези на ИКОМ в качеството му на Международна организация.

 

Чл. 17. /1/ Изпълнителното бюро на БНК води годишен отчет за всички приходи и разходи.

 

/2/ Годишният финансов отчет се представя пред НК на пленарно заседание.

 

VI. Заседания на Националния Комитет

 

Чл. 18. /1/ БНК на ИКОМ организира през годината толкова заседания, колкото са нужни за осъществяване на целите му.

 

/2/ Членовете на БНК на ИКОМ се събират веднъж годишно на пленарно заседание със следния дневен ред:

1.     Годишен доклад за работата на комитета;

2.     Финансов отчет;

3.     Избор на членове на изпълнителното бюро за вакантните места;

4.     Утвърждаване на годишна програма.

 

/3/ Членовете на националния комитет се уведомяват за заседанията и дневния ред поне 10 дни предварително.

 

Чл.19. /1/ Членовете, които са възпрепятствани да участват в заседанията, могат да бъдат представлявани от друг член на Комитета с писмено пълномощно.

         /2/ Упълномощения член има всички права на отсъстващия член, включително правото на глас.

 

Чл. 20. /1/ Необходимият кворум за годишното пленарно заседание е 50%+1 от присъстващите, които имат право на глас.

 

         /2/. Лично трябва да присъстват не по-малко от пет члена на Комитета, които имат право на глас.

 

/3/ На заседанията на НК всеки член има право на един глас за всяко гласуване по дискутиран въпрос, като може да гласува и от името на други членове с пълномощно.

 

/4/ Колективните членове също имат право на един глас, като посочват писмено лице, което да гласува от тяхно име.

 

VII. Ръководство на БНК на ИКОМ

 

Чл. 21. /1/ Ръководството на БНК на ИКОМ избира изпълнително бюро от най-малко пет души.

 

         /2/ Изпълнителното бюро /ИБ/  определя от своя състав председател, зам. Председател и секретар.

        

 /3/ Мандатът на членовете на ИБ е три години и може да бъде подновяван само веднъж.

 

Чл. 22. /1/ Всеки редовен член на БНК на ИКОМ може да се кандидатира за член на ИБ на БНК на ИКОМ.

 

         /2/ Ако един член на ИБ престане да бъде член или прекрати изпълнението на функциите си в периода между две пленарни заседания, той може да бъде заменен от друг член, чрез кооптиране от ИБ в периода до първото пленарно заседание.

        

/3/ Участието в ИБ се прекратява ако лицето:

1.     Напусне ИБ

2.     Преустанови членството си в ИКОМ

3.     Не е редовен по някаква друга причина или не живее повече на територията на Р България.

 

Чл. 23. /1/  Изпълнителното бюро заседава толкова пъти, колкото е необходимо, но не по-малко от два пъти годишно.

        

/2/ Необходимият кворум за заседанията на ИБ е 50%+1 от общия брой на членовете на бюрото.

 

Чл. 24. /1/ БНК на ИКОМ се представлява от Председателя, Зам. Председателя ( в отсъствието на председателя) и Секретаря (само за оперативната организационна вътрешна дейност на Комитета).

        

/2/ Националният комитет може да упълномощи свои членове да го представляват пред различни обществени и държавни структури.

        

/3/ Представителството по алинея 2 се документира с решение на общото събрание или ИБ и организацията, към която се аташира представителят на БНК се уведомява писмено.

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 25. Изменения в устава могат да се правят на пленарни заседания при следните условия:

         1. В присъствието на поне две трети от редовните членове на БНК на ИКОМ и със съгласието на поне 50%+1 от присъстващите, които имат право на глас.

         2. Ако предложенията са направени само от редовни членове на ИКОМ, които имат право на глас.

         3. Ако членовете са уведомени за предложенията най-малко 10 дни преди пленарното заседание.

 

Чл. 26. /1/ Съгласно устава на ИКОМ, БНК на ИКОМ може да се разпадне ако изпълнителния съвет на ИКОМ реши да не го признава повече.

        

/2/ В случай на разпадане на БНК на ИКОМ, неговите средства се прехвърлят на национална неправителствена организация, която има отношение към музеите.

        

/3/ В случай, че няма такава организация или тя откаже да приеме средствата, ИС на ИКОМ се произнася как да се използват те, в съответствие с действащото в Република България законодателство.

 

Настоящият Устав на Българския национален комитет на ИКОМ е утвърден от Пленарния състав на Комитета на заседание, състояло се на 26. 03. 1999 г . В София.