Ако сте музеен професионалист или вашият музей е институция, призната от ICOM и спазвате Етичния кодекс на ICOM за музеите, можете да станете член на ICOM. Можете да се присъедините към ICOM по четири вида членство:

  • Индивидуален член: ако сте професионален или пенсиониран музеен професионалист или ако предоставяте услуги, знания и опит за музеи като основна професионална дейност; кандидатите за членство в ИКОМ – България следва да следят чрез сайта обявяването на прием на документи за нови членове, като тази процедура е обвързана с провеждането на Общото събрание на сдружението. PDF формуляр за индивидуално членство (на испански, френски и английски)
  • Институционален член: ако представлявате музей или друга институция, която отговаря на определението за музей. PDF формуляр за индивидуално членство (на испански, френски и английски);
  • Студент: ако сте записани в академична програма, свързана с музеи;
  • Поддържащ член: ако вие или вашата институция предоставяте финансова и/или друга помощ на ICOM

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Кандидатите подават (1) молба до председателя на БНК на ИКОМ, (2) формуляр на ИКОМ за индивидуално/колективно членство, (3) професионално CV на български и английски, и (4) препоръка от член на БНК на ИКОМ. Комплектът от четирите документа се изпращат по електронна поща до Националния комитет на вашата държава по пребиваване или, ако няма такъв, директно до Секретариата. Ако сте български гражданин изпратете комплекта до bnc_icom@abv.bg (Български Национален Комитет на ИКОМ).

КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО


Чл. 9. (1) Критериите за членство в ИКОМ са изброени в устава на организацията, а именно:
1. Лица, заемащи длъжност на музейни специалисти на пълен или непълен работен ден, със специализирана подготовка или практически опит, както и работещите в частния сектор или независимите специалисти, упражняващи някоя от музейните професии и спазващи Кодекса на професионалната етика на ИКОМ;
2. Пенсионирани музейни специалисти;
3. Други лица, които поради своя опит или професионална дейност и подкрепа, оказана на ИКОМ за някои от неговите програми, или на Националния комитет, могат да се считат достойни да бъдат членове на ИКОМ – до 10% от състава на Националният комитет.
(2) Кандидатите за членове на ИКОМ не могат да извършват търговска дейност в областта на културните ценности – покупка или продажба.

Hits: 1018