НАЦИОНАЛЕН  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ  МУЗЕЙ

 

1303 София, ул. „Опълченска“ 66

                                                  

 

Т Е М А Т И Ч Е Н  С Е М И Н А Р

 

СТОЙЧО КАРАВЕЛОВ – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРМЕТАЛУРГ, ОСНОВОПОЛОЖНИК НА МИННОТО ДЕЛО У НАС

 

(Историята на германиевите кристали и родствените връзки на инж. Каравелов с поета-революционер Любен Каравелов)

 

 

На 21 април 2023 г. (петък) от 11:00 ч. в експозицията на Националния политехнически музей (НПТМ) ще се проведе тематичен семинар, посветен на живота и дейността на инж. Стойчо Драгоев Каравелов.

 

Вниманието ще бъде фокусирано към един специфичен артефакт от експозицията на НПТМ – стъклена ампула с няколко кристалчета германий, придружени от дарствен надпис. Това са едни от първите експериментално получени кристали на химичния елемент германий. Стъкленицата е предадена за безвъзмездно съхранение в музея точно преди 30 години и има изключителна стойност. От една страна поради историята, свързана с откриването на химичния елемент, а от друга – поради връзката му с името на българския инженер Стойчо Каравелов.

 

Форумът се организира съвместно със секция „Химия и фармация“ към Съюза на учените в България. В него ще вземат участие музейни специалисти от НПТМ и къща-музей „Любен и Петко Каравелови“, гр. Копривщица, преподаватели и студенти от Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) и Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София. На събитието ще присъства и инж. Любен Каравелов, внук на инж. Стойчо Каравелов, който ще сподели своите спомени за знаменития си дядо.

 

Тематичният семинар кореспондира с образователната политика на Националния политехнически музей, насочена към реализирането на съвместни дейности с представители от академичните среди. Музеят е подходяща среда за подпомагане на студентите при придобиването на практически умения за работа.

 

Пълната програма на семинара може да видите тук: https://polytechnic-museum.com/muzeyna-statiya/2023-04/tematichen-seminar-stoycho-karavelov-prviyat-blgarski-inzhener-metalurg

 

Събитието е подходящо за всички любители на историята и науката.

Hits: 81