ДО

Г-ЖА Валентина ПЕТРОВА

Г-ЖА Виктория ДРАГАНОВА

Г-ЖА Мария КАРАЗЛАТЕВА

Г-Н Михаил ВАКЛИНОВ

Като членове на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ“

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, пл. Бански № 1, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 176346664

относно: неплатен членски внос за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Срокът за заплащане на дължимия от членовете на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ“ членски внос за 2023 г. беше до 30.04.2023 г., като към настоящия момент вие все още не сте го заплатили.

В случай че до 30.11.2023 г. не заплатите членския внос, вашето членство ще бъде прекратено поради отпадане – автоматично поради неплащане, съгласно разпоредбите на Устава на СДРУЖЕНИЕТО.

Напомняме ви, че отпадналите поради неплащане на членския внос членове могат да бъдат приети отново за членове от Общото събрание само още веднъж при спазване условията за прием на нови членове съгласно Устава на СДРУЖЕНИЕТО.

16.11.2023 г.

С уважение,

Членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ“

Hits: 34